Integritets­policy

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. I vår policy för behandling av personuppgifter beskrivs bland annat vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

 

Personuppgiftsansvarig

Blue Lavender AB, Svärdvägen 13, 182 33 Danderyd, organisationsnummer (556811-1925) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på Blue Lavender.

Personuppgiftsansvarig ansvarar för att Blue Lavenders behandling sker enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och annan gällande lagstiftning.

Vilka personuppgifter samlas in om dig som kund och varför? 

I detta avsnitt beskrivs för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas samt på vilken laglig grund behandlingen utförs för dig som kund hos Blue Lavender.

1. För att kunna marknadsföra produkter och tjänster

Personuppgifter behandlas för att:

Skicka direktmarknadsföring via e-post, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation. Detta kan ske genom att utföra kampanjer eller skicka erbjudanden och inbjudningar till event till exempelvis alla kunder, ett visst kundsegment eller en enskild kund.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t ex e-post)
 • Uppgifter om genomförda köp

Laglig grund:

För dig som är medlem i Blue Lavenders kundklubb
Fullgörande av avtalet om medlemskap i lojalitetsprogram. Behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet.

 • Registrerad och oregistrerad kund – berättigat intresse.
 • Mottagare av nyhetsbrev och besökare på webbplats – berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna marknadsföra produkter och tjänster.

Lagringsperiod:

Så länge vi tror att du har nytta av vår kommunikation och du inte har valt att aktivt tacka nej.

2. För att kunna hantera returer, reklamationer och klagomål

Personuppgifter behandlas för att:

 • Kommunicera med kunden och besvara förfrågningar som kommer via besök i butik, telefon, post eller i digitala kanaler (inklusive email och sociala medier).
 • Kunna göra
 • Utreda klagomål- och reklamationer

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på
 • Personnummer

Laglig grund:

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna hantera kundtjänstärenden.

Lagringsperiod:

Korrespondens i ärenden sparas i maximalt 36 månader.

 

 

3. För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser

(T ex avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet och skydd av personuppgifter i IT-system)

Personuppgifter behandlas för att:

Kunna uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan t ex avse krav avseende produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, t ex vid en defekt eller hälsovådlig vara eller i den mån det krävs av bokföringslagen eller penningtvättslagen och kan hänföras till en enskild individ.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex e-post och telefon).
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på
 • Personnummer
 • Betalningsinformation

Laglig grund:

Rättslig förpliktelse.

Lagringsperiod:

Personuppgifter sparas under så lång tid som krävs för att uppfylla respektive rättslig förpliktelse.

 

 

4. För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget

(T ex avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet och skydd av personuppgifter i IT-system)

Personuppgifter behandlas för att:

 • Utreda eller förhindra bedrägerier eller andra lagöverträdelser genom t ex incidentrapportering i
 • Förhindra skräppostutskick, phishing, trakasserier eller andra åtgärder som är förbjudna.
 • Skydda och förbättra vår IT-miljö mot angrepp och intrång.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Köp- och användargenererad data
 • Personnummer
 • Videoinspelningar från
 • Data rörande enheter som kunden använder och inställningar, t ex språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och
 • Uppgifter om hur våra digitala tjänster används.

Laglig grund:

Rättslig förpliktelse om det finns sådan alternativt berättigat intresse (om ingen rättslig förpliktelse föreligger) om behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, utreda och förebygga brott mot företaget.

Lagringsperiod:

Så länge som det behövs för att förebygga eller rapportera bedrägerier och andra brott. Videoinspelningar sparas i max 30 dagar.

 

Vilka personuppgifter samlas in om dig som är medlem i Blue Lavenders kundklubb och varför?

I detta avsnitt beskrivs för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter för dig som är medlem i Blue Lavenders kundklubb, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas samt på vilken laglig grund behandlingen utförs.

5. För att kunna hantera poäng och bonus för dig som är medlem i Blue Lavenders kundklubb

 

Personuppgifter behandlas för att:

 • Registrera och beräkna poäng och bonus baserat på dina köp.
 • Administrera och genomföra bonusutbetalningar

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kundnummer
 • personnummer
 • Kontaktuppgifter (t ex e-post).
 • Köphistorik

Laglig grund:

Fullgörande av avtalet om medlemskap i lojalitetsprogram. Behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet.

Lagringsperiod:

Tills dess medlemskapet avslutas. Du har rätt att när som helst själv avsluta ditt medlemsskap och då kommer dina uppgifter tas bort.

6. För att kunna ge dig som är medlem i Blue Lavenders kundklubb förmåner och erbjudanden

 

Personuppgifter behandlas för att:

Erbjuda förmåner, rabatter, generella och personliga erbjudanden, inbjudningar till event eller gåvor eller annan direktmarknadsföring.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Användarnamn
 • Kundnummer
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t ex e-post).
 • Köphistorik

Laglig grund:

Fullgörande av avtalet om medlemskap i lojalitetsprogram. Behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet.

Lagringsperiod:

Tills dess medlemskapet avslutas. Du har rätt att när som helst själv avsluta ditt medlemsskap och då kommer dina uppgifter tas bort.

7. ÖVRIGT

Delning och överföring av personuppgifter

Personuppgifter kan också komma att överföras för nödvändig behandling till andra företag som Blue Lavender samarbetar med t ex när det gäller marknadsföring (print och distribution, mediebyråer osv), distribution och transporter, betallösningar och IT-tjänster. När dina personuppgifter delas med Blue Lavenders partners ska uppgifterna behandlas enligt Blue Lavenders instruktioner och för Blue Lavenders räkning, samt endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka Blue Lavenders har samlat in informationen.

Utöver detta kan Blue Lavender enligt lag vara tvingad att lämna ut uppgifter till statliga myndigheter (t ex polisen och skatteverket). Dessutom, kan Blue Lavender lämna ut personuppgifter till företag som erbjuder betalningslösningar (t ex betaltjänstleverantörer och banker) och företag som ombesörjer allmänna varutransporter (t ex logistikföretag och speditörer). I dessa fall behandlar partners uppgifterna som självständiga personuppgiftsansvariga i enlighet med deras egna integritetspolicyer och hanteringsinstruktioner.

 

Lagring av personuppgifter

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring och de ändamål som de har samlats in för. I marknadsföringssyfte används inte information om köptransaktioner som är äldre än 3 år.

Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

 

 

Dina rättigheter och val

Rätt till tillgång:

Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter och om du vill få mer kunskap om den personuppgiftsbehandling som görs, har du rätt att begära tillgång till dina uppgifter som av oss lämnas i form av ett s.k registerutdrag (ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifter har samlats in). Sådan begäran kan göras max en gång per år. Om vi mottar en begäran om tillgång, kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

 

Rätt till rättelse:

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

 

Rätt till radering:

Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du har återkallat ett samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen.
 • Du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas berättigat intresse för Blue Lavender som väger tyngre.
 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av.

Det kan finnas anledning för oss att inte tillmötesgå din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från detta. Det kan vara om behandlingen behövs för att utöva vår rätt till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 

Rätt till begränsning:

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling:

Berättigat intresse: Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål):

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring genom att tacka nej till utskick och personliga erbjudanden.

 

Rätt till dataportabilitet:

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ditt lämnade samtycke eller fullgörande av åtaganden i ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

 

 

Vad är en cookie?

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en textfil under en längre tid, men har ett utgångsdatum. Denna cookie syftar till att exempelvis tala om för dig vad som är nytt sedan senaste besöket. Den andra typen av cookie är en så kallad sessionscookie, som saknar utgångsdatum. Textfilen sparas temporärt så länge som du är inne och surfar på en sida, och hjälper exempelvis till med att hålla reda på vilket språk som du vill använda dig av. Så snart som webbläsaren stängs ner raderas också textfilen.

 

Varför använder vi oss av cookies?

Vi använder även cookies för att få fram webbstatistik. Denna statistik behöver vi för att vidareutveckla bluelavender.se. Informationen är inte tillgänglig för andra parter än Blue Lavender AB.

Du accepterar cookies genom din webbläsares inställningar. Vill du inte acceptera cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar.

 

Hantering av personnummer

Vi behandlar bara ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns annat beaktansvärt skäl. I de fall där det är tillräckligt, använder vi istället ditt kundnummer för att minimera användningen av personnummer i så stor utsträckning som möjligt.

 

Klagomål

Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen, www.datainspektionen.se.

 

Kontaktuppgifter

 

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Blue Lavender AB

Svärdvägen 13

182 33 Danderyd

Email: info@bluelavender.se

 

Ändringar i policyn

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Den senaste uppdaterade versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på denna sida. Vid betydande ändringar (t ex av ändamålen för personuppgiftsbehandling eller kategorier av personuppgifter) kommer du att få information om detta på shopify.bluelavender.se.

 

Senast uppdaterad den 6 december 2018